𝐍𝐡𝐚̀ 𝐋𝐨𝐧𝐠 𝐀𝐧: 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐭𝐮̛̣ 𝐭𝐡𝐨̛̉ 𝐦𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐧𝐡𝐢𝐞̣̂𝐭 đ𝐨̛́𝐢

𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ
𝑉𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́: 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑀𝑦̃ 𝐻𝑎̣𝑛ℎ 𝑁𝑎𝑚, 𝑄𝑢𝑎̣̂𝑛 Đ𝑢̛́� � 𝐻𝑜̀𝑎,𝑇𝑖̉𝑛ℎ 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐴𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 𝑝ℎ𝑜̀𝑛𝑔: 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑇𝑁𝐻𝐻 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑁ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 đ𝑜̛́𝑖 𝐾𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑠𝑢̛ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑖̀: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐻𝑎̉𝑖 𝐿𝑜𝑛𝑔, 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑁𝑔𝑢̣ 𝑁𝑔𝑜̂𝑛 𝑁ℎ𝑜́𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐴𝑛ℎ Đ𝑢̛́𝑐, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑇ℎ𝑢 𝐻𝑜𝑎̀𝑖, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑇𝑢𝑎̂́𝑛 Đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑁𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 2017 𝐶ℎ𝑢̣𝑝 𝑎̉𝑛ℎ: 𝑂𝑘𝑖 𝐻𝑖𝑟𝑜𝑦𝑢𝑘𝑖

𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚𝐧𝐠: 𝐍𝐠𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ "đ𝐢𝐞̂𝐮 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜" 𝐭𝐮̛̀ 𝐠𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐫𝐚̂̀𝐧

𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛:

Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ : 𝐻&𝑃 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑠
Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 : 𝑇ℎ𝑜̂𝑛 𝐵𝑖𝑒̂̉𝑢 𝐾ℎ𝑒̂, 𝑥𝑎̃ 𝑇ℎ𝑢̣𝑦 𝐿𝑎̂𝑚, ℎ𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 Đ𝑜̂𝑛𝑔 𝐴𝑛ℎ, 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝐾𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑠𝑢̛ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑖̀ :Đ𝑜𝑎̀𝑛 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝐻𝑎̀, 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑁𝑔𝑜̣𝑐 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑁ℎ𝑜́𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ : 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐻𝑎̉𝑖 𝐻𝑢𝑒̣̂, 𝑇𝑟𝑖̣𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝐻𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛, 𝐻𝑜̂̀ 𝑀𝑎̣𝑛ℎ 𝐶𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 Đ𝑢̛́𝑐 𝐴𝑛ℎ, 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑢 đ𝑎̂́𝑡 : 175𝑚2 𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑠𝑎̀𝑛 :190 𝑚2 𝑉𝑎̣̂𝑡 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ : 𝑔𝑎̣𝑐ℎ 𝑛𝑢𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ :12-2017 𝐴̉𝑛ℎ : 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ

𝐋𝐨𝐮𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞: 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ đ𝐞̂̉ đ𝐨́𝐧 𝐧𝐚̆́𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨́

𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ:
𝑇𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ: 𝐿𝑜𝑢𝑣𝑒𝑟𝑠 ℎ𝑜 𝑢𝑠𝑒 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐: 𝑀𝐼𝐴 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝑉𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́: 𝑇ℎ𝑎̉𝑜 Đ𝑖𝑒̂̀𝑛, 𝑞𝑢𝑎̣̂𝑛 2, 𝑇𝑝. 𝐻𝐶𝑀 𝐾𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑠𝑢̛ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑖̀: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑀𝑎̣𝑛ℎ 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑝𝑡 𝑡𝑒𝑎𝑚: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝐿𝑜𝑛𝑔, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑎𝑚 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡: 𝐵𝑢̀𝑖 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝐵𝑎̉𝑜, 𝐿𝑒̂ 𝑉𝑎̆𝑛 𝐻𝑢̀𝑛𝑔 𝑁𝑎̆𝑚 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ: 2018 𝑁ℎ𝑖𝑒̂́𝑝 𝑎̉𝑛ℎ 𝑔𝑖𝑎: 𝐻𝑦𝑟𝑜𝑦𝑢𝑘𝑖 𝑂𝑘𝑖

𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 | 𝟔𝟕𝟏𝟕 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨

Thông tin dự án:

Đơn vị thiết kế :6717 Studio
KTS chủ trì : Lê Viết Hội
Diện tích khu đất : 200m2
Diện tích xây dựng:160m2
Năm hoàn thà nh :2017

𝐇𝐏 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 | 𝐓𝐎𝐎𝐁 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐈𝐎 – 𝐓𝐨̂́𝐢 𝐠𝐢𝐚̉𝐧 đ𝐞̂̉ 𝐠𝐚̆́𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭

𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛
𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝑇𝑂𝑂𝐵 𝑆𝑇𝑈𝐷𝐼𝑂 – 𝑇𝑎̂̀𝑛𝑔 14 – 𝑆𝑜̂́ 1 𝐿𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 � �𝑒̂𝑛 – 𝑡𝑜𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̀ 𝐻𝑁𝐶𝐶 𝐾𝑇𝑆: 𝑃ℎ𝑎𝑛 Đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐, 𝑇𝑢̀𝑛𝑔 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑢 đ𝑎̂́𝑡: 200𝑚2 Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚: 𝐻𝑎̉𝑖 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝐻𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ: 2018 Đ𝑜̂̀ 𝑔𝑜̂̃: 𝐴𝑛𝑡-𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛𝑠 𝐴̉𝑛ℎ: 𝐿𝑒̂ 𝐴𝑛ℎ Đ𝑢̛́𝑐

𝐍𝐠𝐨̂𝐢 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮 𝐮̛́𝐧𝐠 đ𝐮̣𝐜 𝐥𝐨̂̃ | 𝐌𝐖 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐬𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨

𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛:
𝑇𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ : 204 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒
Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ : 𝑀𝑊 𝑎𝑟𝑐ℎ𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜 𝐾𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑠𝑢̛ 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑖̀ : 𝐿𝑒̂ 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒𝑛 𝐴́𝑖 𝑇ℎ𝑦 𝐻𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ : 2016 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑢 đ𝑎̂́𝑡 : 445𝑚2 Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 : 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑄𝑢𝑦́ 𝐶𝑎́𝑝, 𝑁ℎ𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑔 𝐴̉𝑛ℎ : 𝐻𝑖𝑟𝑜𝑦𝑢𝑘𝑖 𝑜𝑘𝑖

𝐍𝐡𝐚̀ 𝐕𝟑 - 𝐧𝐨̛𝐢 𝐭𝐫𝐮́ 𝐚̂̉𝐧 𝐜𝐡𝐨 𝐭𝐚̂𝐦 𝐡𝐨̂̀𝐧

𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ: 𝑉3 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒
𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝐵𝑢̀𝑖 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑖𝑒̂́𝑛, 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑃ℎ𝑢́𝑐 Đ𝑎̣𝑡, 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐶𝑎̉� �ℎ 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔, 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑉𝑎̆𝑛 𝑌𝑒̂𝑛 Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣: 𝑇𝑁𝑇 𝐴𝑟𝑐ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑠 Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔: 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝑉𝑖𝑛ℎ

𝐒𝐤𝐲 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 𝐀𝐥𝐭𝐚𝐫 | 𝐌𝐈𝐀 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧 𝐒𝐭𝐮𝐝𝐢𝐨

𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝐷𝑈̛̣ 𝐴́𝑁
𝑇𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ: 𝑆𝑘𝑦 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒
𝑉𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́: 𝑆𝑜̂́ 1-𝐵33, đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑜̂́ 27, � �ℎ𝑢 đ𝑜̂ 𝑡ℎ𝑖̣ 𝐴𝑛 𝑃ℎ𝑢́, 𝑞𝑢𝑎̣̂𝑛 2, 𝑇𝑝. 𝐻𝐶𝑀 𝑁𝑎̆𝑚 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔: 2019 𝐶ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑖̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑀𝑎̣𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑦́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔: 𝑇𝑟𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑇𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡: 𝐿𝑒̂ 𝑉𝑢̃ 𝐻𝑎̉𝑖 𝑇𝑟𝑖𝑒̂̀𝑢, 𝐵𝑢̀𝑖 𝑉𝑖𝑒̂́𝑡 𝐾𝑖𝑒̂𝑛 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑘𝑦̃ 𝑡ℎ𝑢𝑎̣̂𝑡: 𝐵𝑢̀𝑖 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝐵𝑎̉𝑜 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑢 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂: 𝐻𝑜̛̣𝑝 𝑁ℎ𝑢̛́𝑡 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑢 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡: 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑎́𝑡 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑡ℎ𝑎̂̀𝑢 𝑀&𝐸: 𝐾ℎ𝑎̉𝑖 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̂́𝑢: 𝐴𝑉𝐷𝐻 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑀&𝐸: 𝐵𝑜𝑦𝑑𝑒𝑛𝑠 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑠𝑎́𝑛𝑔: 𝑈𝑛𝑖𝑜𝑠 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑣𝑒̣̂ 𝑠𝑖𝑛ℎ: 𝐿𝑖𝑥𝑖𝑙 𝑁ℎ𝑎̀ 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑠𝑜̛𝑛: 𝐷𝑢𝑙𝑢𝑥 𝑃ℎ𝑜𝑡𝑜: 𝑂𝑘𝑖 𝐻𝑖𝑟𝑜𝑦𝑢𝑘𝑖, 𝑇𝑟𝑖𝑒𝑢 𝐶ℎ𝑖𝑒𝑛, 𝐻𝑜𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑒

𝐁𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧 | 𝐓𝐡𝐞 𝐌𝐨𝐝𝐞𝐫𝐧 𝐓𝐨𝐮𝐜𝐡 𝐂𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲

𝑇ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑑𝑢̛̣ 𝑎́𝑛:
Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝑇ℎ𝑒 𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛 𝑇𝑜𝑢𝑐ℎ 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑎𝑛𝑦 (� �𝑀𝑇) 𝐶ℎ𝑢̉ 𝑡𝑟𝑖̀ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝐾𝑇𝑆 𝐿𝑒̂ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑛ℎ 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐: 𝐾𝑇𝑆. 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑉𝑖𝑒̂́𝑡 𝑀𝑖𝑛ℎ , 𝐾𝑆. 𝑉𝑜̃ 𝑄𝑢𝑜̂́𝑐 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡. 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑟𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑎𝑖 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡: 𝐾𝑇𝑆. Đ𝑜̂̃ 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇𝑎̂𝑚 , 𝐾𝑇𝑆.𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑃ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑎. 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎𝑛: 𝐾𝑇𝑆. 𝐿𝑒̂ 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐿𝑖𝑛ℎ, 𝐾𝑇𝑆. Đ𝑜̂̃ 𝑇ℎ𝑎𝑛ℎ 𝑇𝑎̂𝑚. Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚: Đ𝑎̀ 𝑁𝑎̆̃𝑛𝑔, 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑇𝑜̂̉𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑘ℎ𝑢 đ𝑎̂́𝑡 : 5.824 𝑚² 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔 + ℎ𝑜̂̀ 𝑏𝑜̛𝑖 : 1.672 𝑚² 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑠𝑎̂𝑛 𝑣𝑢̛𝑜̛̀𝑛 : 4.152 𝑚² 𝑁𝑎̆𝑚 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ : 2014 𝑁𝑎̆𝑚 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ : 2016 𝑁ℎ𝑖𝑒̂́𝑝 𝑎̉𝑛ℎ: 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛

𝐒𝐞𝐫𝐞𝐧𝐞 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 - 𝐌𝐚̉𝐧𝐡 𝐠𝐡𝐞́𝐩 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢

𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑒 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑜𝑎̀ 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑎 𝑐ℎ𝑢̛́𝑐 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑏𝑜̛̉𝑖 𝑀𝑜𝑑� �𝑙𝑒 𝐾. 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑔𝑖𝑢̛̃𝑎 𝑘ℎ𝑢 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑐𝑜̂̉ 𝑜̛̉ 𝑞𝑢𝑎̣̂𝑛 𝑇ℎ𝑎̉𝑜 Đ𝑖𝑒̂̀𝑛, 𝑡𝑝 𝐻𝑜̂̀ 𝐶ℎ𝑖́ 𝑀𝑖𝑛ℎ. 𝑆𝑒𝑟𝑒𝑛𝑒 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒 𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑒 𝐾 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑠𝑎́𝑛𝑔: 𝐿𝐴𝑉𝐴 𝐴̉𝑛ℎ: Đ𝑎̣̆𝑛𝑔 𝐻𝑢𝑦 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔

𝐍𝐡𝐚̀ 𝐜𝐡𝐨 𝐦𝐮̛𝐚 - 𝐆𝐮𝐭𝐭𝐞𝐫 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞

𝑇𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ: 𝐺𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒
𝐾𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑠𝑢̛: 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 Đ𝑎̣𝑖 𝑁𝑔ℎ𝑖̃𝑎
Đ𝑜̛𝑛 𝑣𝑖̣: 𝑁𝐻 𝑉𝑖𝑙𝑙𝑎𝑔𝑒 𝐴𝑟� �ℎ𝑖𝑡𝑒𝑐𝑡𝑠 Đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔: 𝐻𝑢̛𝑛𝑔 𝑌𝑒̂𝑛

𝐌𝐌 𝐡𝐨𝐮𝐬𝐞 𝟐.𝟎 | 𝐌𝐌++ 𝐚𝐫𝐜𝐡𝐢𝐭𝐞𝐜𝐭𝐬

𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝐶𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝑅𝐼̀𝑁𝐻
𝑇𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ: 𝑀𝑀 ℎ𝑜𝑢𝑠𝑒 2.0
𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝑀𝑀++ 𝐴𝑅𝐶𝐻𝐼𝑇𝐸𝐶𝑇𝑆 – 𝑀𝐼𝑀� �𝐴 𝐾𝑇𝑆: 𝑃ℎ𝑎̣𝑚 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑀𝑦̃ 𝐴𝑛, 𝑀𝑖𝑐ℎ𝑎𝑒𝑙 𝐶ℎ𝑎𝑟𝑟𝑢𝑎𝑢𝑙𝑡, Đ𝑖𝑛ℎ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝐾ℎ𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ: 200 𝑚2 𝑉𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́: 𝑇𝑃. 𝐻𝐶𝑀

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝟏 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝟏𝟎𝐱𝟏𝟓𝐦
https://bit.ly/2yliXYK
------------------------------
𝘛𝘏𝘐𝘌̂́𝘛 𝘒𝘌̂́ 𝘕𝘏𝘈̀ Đ𝘌̣𝘗 365
𝘛𝘳𝘶̣ 𝘴𝘰̛̉ 𝘤� �𝘪́𝘯𝘩: 𝘚𝘰̂́ 44/82 - 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘗𝘩𝘶́𝘤 𝘓𝘢𝘪 - 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨 𝘊𝘢̂̀𝘶 - 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪 𝘏𝘰𝘵𝘭𝘪𝘯𝘦: O986 3579 33 𝘌𝘮𝘢𝘪𝘭: 𝘯𝘩𝘢𝘥𝘦𝘱365.𝘷𝘯@𝘨𝘮𝘢𝘪𝘭.𝘤𝘰𝘮 𝘞𝘦𝘣𝘴𝘪𝘵𝘦 : 𝘸𝘸𝘸.𝘯𝘩𝘢𝘥𝘦𝘱365.𝘷𝘯

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐯𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝟏 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐝𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝟏𝟐𝐱𝟏𝟑𝐦
https://bit.ly/3dIcLdL

𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑇 𝐾𝐸̂́ 𝑁𝐻𝐴̀ Đ𝐸̣𝑃 365
𝑇𝑟𝑢̣ 𝑠𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ: 𝑆𝑜̂́ 44/82 - 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑃ℎ𝑢́𝑐 𝐿𝑎𝑖 - 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝐶𝑎̂̀𝑢 - 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: O986 3579 33 𝐸𝑚𝑎𝑖𝑙: 𝑛ℎ𝑎𝑑𝑒𝑝365.𝑣𝑛@𝑔𝑚𝑎𝑖𝑙.𝑐𝑜𝑚 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒 : 𝑤𝑤𝑤.𝑛ℎ𝑎𝑑𝑒𝑝365.𝑣𝑛

𝐏𝐡𝐨̂́𝐢 𝐜𝐚̉𝐧𝐡 𝐠𝐨́𝐜 𝐧𝐡𝐢̀𝐧 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝟑 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠
Xem chi tiết trên website: https://bit.ly/3bIszLG
-------------------------------
𝘛𝘏𝘐𝘌̂́ 𝘛 𝘒𝘌̂́ 𝘕𝘏𝘈̀ Đ𝘌̣𝘗 365 𝘛𝘳𝘶̣ 𝘴𝘰̛̉ 𝘤𝘩𝘪́𝘯𝘩: 𝘚𝘰̂́ 44/82 - 𝘕𝘨𝘶𝘺𝘦̂̃𝘯 𝘗𝘩𝘶́𝘤 𝘓𝘢𝘪 - 𝘏𝘰𝘢̀𝘯𝘨 𝘊𝘢̂̀𝘶 - 𝘏𝘢̀ 𝘕𝘰̣̂𝘪 𝘏𝘰𝘵𝘭𝘪𝘯𝘦: 𝘖986 3579 33 𝘌𝘮𝘢𝘪𝘭: 𝘯𝘩𝘢𝘥𝘦𝘱365.𝘷𝘯@𝘨𝘮𝘢𝘪𝘭.𝘤𝘰𝘮 𝘞𝘦𝘣𝘴𝘪𝘵𝘦 : 𝘸𝘸𝘸.𝘯𝘩𝘢𝘥𝘦𝘱365.𝘷𝘯

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝟑 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟐 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐩𝐡𝐚́𝐩 𝐜𝐨̂̉

𝐵𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑝ℎ𝑜𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑡𝑎̂𝑛 𝑐𝑜̂̉ đ𝑖𝑒̂̉𝑛 𝑃ℎ𝑎́𝑝 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑛𝑎𝑦 đ𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑎̀ � �𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ. 𝐶𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑜̛̀ đ𝑎̂𝑦 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡ℎ𝑢̛̣ 𝑘ℎ𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎̀ 𝑛𝑜́ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑒̂́𝑛 𝑐𝑎̉ 𝑠𝑢̛̣ đ𝑎̆̉𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖𝑛ℎ 𝑡𝑒̂́. Xem chi tiết trên website: https://bit.ly/2xJToQM

𝐁𝐢𝐧 𝐁𝐨𝐧 𝐇𝐨𝐮𝐬𝐞 | 𝐇.𝐚 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬𝐡𝐨𝐩

𝑇𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝐼𝑁 𝐶𝑂̂𝑁𝐺 𝑇𝑅𝐼̀𝑁𝐻
𝑇𝑒̂𝑛 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ: 𝐵𝑖𝑛 & 𝐵𝑜𝑛 𝐻𝑜𝑢𝑠𝑒
𝑇ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́: 𝐻.𝑎 𝑤𝑜𝑟𝑘𝑠ℎ𝑜𝑝
Đ𝑖̣𝑎 đ� �𝑒̂̉𝑚: 𝑄𝑢𝑦 𝑁ℎ𝑜̛𝑛, 𝐵𝑖̀𝑛ℎ Đ𝑖̣𝑛ℎ, 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑁𝑎̆𝑚 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ: 2019 𝐻𝑖̀𝑛ℎ 𝑎̉𝑛ℎ: 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑔 𝐷𝑎𝑚 𝐾𝑒̂́𝑡 𝑐𝑎̂́𝑢: 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝐿𝑎𝑚 𝐶𝑜𝑙𝑡𝑑 𝑇ℎ𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔: 𝑇ℎ𝑜̛̣ đ𝑖̣𝑎 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝐴́𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑛𝑔: 𝑂𝑟𝑖 𝐿𝑖𝑔ℎ𝑡𝑖𝑛𝑔 Nguồn: Sưu tầm

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝟑 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐬𝐨𝐧𝐠 𝐥𝐚̣̂𝐩 𝐍𝐚𝐦 𝐀𝐧 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡 https://bit.ly/3aDSV1b

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐩𝐡𝐨̂́ 𝟓 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝟏𝟎𝐱𝟏𝟑𝐦 𝟐 𝐦𝐚̣̆𝐭 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧
Nhà phố trên đất 200m2 với thiết kế tầng hầm, thang máy và bể bơi trên mái
Cùng xem và tham khảo thiết kế này th eo link bên dưới: https://bit.ly/3aCUJHU ========= THIẾT KẾ NHÀ ĐẸP 365 Trụ sở chính: Số 44/82 - Nguyễn Phúc Lai - Hoàng Cầu - Hà Nội Hotline: O986 3579 33 Email: nhadep365.vn@gmail.com Website : www.nhadep365.vn

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ 𝟑 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 đ𝐚̣𝐢 𝐀𝐧 𝐊𝐡𝐚́𝐧𝐡
https://bit.ly/3dI82sx

----------------------

𝑇𝐻𝐼𝐸̂́𝑇 𝐾𝐸̂́ 𝑁𝐻𝐴̀ Đ𝐸̣𝑃 365
𝑇𝑟𝑢̣ 𝑠𝑜̛̉ 𝑐ℎ𝑖́𝑛 ℎ: 𝑆𝑜̂́ 44/82 - 𝑁𝑔𝑢𝑦𝑒̂̃𝑛 𝑃ℎ𝑢́𝑐 𝐿𝑎𝑖 - 𝐻𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝐶𝑎̂̀𝑢 - 𝐻𝑎̀ 𝑁𝑜̣̂𝑖 𝐻𝑜𝑡𝑙𝑖𝑛𝑒: O986 3579 33 𝐸𝑚𝑎𝑖𝑙: 𝑛ℎ𝑎𝑑𝑒𝑝365.𝑣𝑛@𝑔𝑚𝑎𝑖𝑙.𝑐𝑜𝑚 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒 : 𝑤𝑤𝑤.𝑛ℎ𝑎𝑑𝑒𝑝365.𝑣𝑛