Hạnh phúc không phải xa tận chân trời. Mà hạnh phúc là những điều luôn hiện diện xung quanh ta. Những điều bình dị nhưng chỉ cần cùng được làm với người ấy cũng đủ để bạn hạnh phúc.

Đức Phật dạy về cúng thí và ngạ quỷ

Vào mỗi dịp rằm tháng 7 và lễ Vu Lan, Phật tử thường có tục lệ cúng thí người đã mất. Vậy ý nghĩa của việc cúng thí này như thế nào? Liệu có thế giới bên kia k hông, và người thân đã mất có nhận được không? Trong giáo lý Phật giáo có kinh sách nào nói về ngạ quỷ hay không? Đáp: Trong Kinh Tạp A Hàm, Kinh Sanh văn, có nhắc tới như sau: Tôi nghe như vầy: Một thời đức Phật ở trong Ca-lan-đà Trúc viên, thành Vương-xá. Bấy giờ có Phạm chí Sanh Văn[2] đi đến chỗ Phật, cùng Phật thăm hỏi an ủy xong, ngồi lui qua một bên, bạch Phật: «Thưa Cù-đàm! Con có người thân tộc rất thương mến, bỗng nhiên qua đời. Con vì người ấy nên bố thí với tín tâm. Thế nào, bạch Thế tôn, người ấy có nhận được không?» Phật bảo Bà-la-môn: «Không phải nhất định phải được. Nếu người thân tộc của ông sinh vào trong địa ngục, nó sẽ ăn thức ăn của chúng sanh địa ngục để nuôi sống sinh mạng của nó, chứ không nhận được đồ ăn thức uống mà ông bố thí với tín tâm. Nếu nó sinh vào súc sanh, ngạ quỷ, hoặc loài người, họ sẽ được đồ ăn thức uống của loài người, không nhận được đồ bố thí của ông. «Này Bà-la-môn! Trong đường ngạ quỷ có một nơi tên là Nhập xứ ngạ quỷ. Nếu người thân tộc của ông sinh vào trong Nhập xứ ngạ quỷ kia, thì sẽ nhận được thức ăn của ông.» Bà-la-môn bạch Phật: «Nếu người thân tộc của con không sinh vào trong đường Nhập xứ ngạ quỷ, thì thức ăn do tín tâm của con bố thí ai sẽ hưởng được?» «Nếu ông với tín tâm bố thí cho người thân tộc, nhưng họ không sinh vào chốn Nhập xứ ngạ quỷ, thì có những thân tộc quen biết khác đã sinh vào trong chốn Nhập xứ ngạ quỷ đó sẽ được hưởng.» Bà-la-môn bạch Phật: «Thưa Cù-đàm! Nếu con vì tín tâm bố thí cho người thân tộc, nhưng họ không sinh vào trong chốn Nhập xứ ngạ quỷ, và cũng không có các thân tộc quen biết khác sinh vào chốn Nhập xứ ngạ quỷ, thì thức ăn do lòng tin bố thí đó ai sẽ hưởng?» Thức ăn cúng thí thực người nhà đã mất có được hưởng không? Thức ăn cúng thí thực người nhà đã mất có được hưởng không? Phật bảo Bà-la-môn: «Giả sử ông vì những thân tộc quen biết mà bố thí, nhưng họ không sinh vào trong chốn Nhập xứ ngạ quỷ, và lại cũng không có những người quen biết khác sinh vào chốn Nhập xứ ngạ quỷ, thì việc bố thí do lòng tin, tự mình sẽ được phước.[5] Của bố thí do lòng tin của người thí chủ đó, sẽ không mất đạt-sấn.» Bà-la-môn bạch Phật: «Thế nào là thí chủ hành thí, để người bố thí được đạt-sấn kia ?» Phật bảo Bà-la-môn: Có người sát sanh, làm những việc ác, tay thường tanh máu, tâm thường suy nghĩ đến đánh đập, sát hại, không hổ, không thẹn, tham lam, keo kiệt. Đó là nghiệp ác sát sinh. Có người lấy của không được cho; đối với tài vật, làng xóm, đất trống của người, cũng không xa lìa trộm cắp. Có người tà dâm; đối với những người được bảo hộ bởi cha mẹ, anh em, chị em, phu chủ, thân tộc cho đến người trao vòng hoa, mà dùng sức cưỡng bức, làm mọi việc tà dâm, không lìa bỏ tà dâm. Có người nói dối không chân thật: Hoặc ở chốn vua quan, các nhà nói chơn thật, nơi có nhiều người tụ tập cần lời nói thích đáng, nhưng lại nói lời không thật; không thấy nói thấy, thấy nói không thấy, không nghe nói nghe, nghe nói không nghe; biết nói không biết, không biết nói biết. Vì chính mình, vì người khác, hoặc vì tài lợi, biết mà nói dối không chịu lìa bỏ nói dối. Có người hoặc nói hai lưỡi, gây chia lìa; đem chuyện chỗ này đến nói chỗ kia, đem chuyện chỗ kia đến nói chỗ này, phá hoại lẫn nhau, làm cho tan rã sự hòa hợp, khiến kẻ ly gián vui mừng. Có người nói lời thô ác, mắng nhiết. Có những lời nói dịu dàng, êm tai, làm vui lòng, rõ ràng dễ hiểu, lời nói được ưa nghe, được nhiều người yêu mến, hợp ý, tùy thuận tam-muội. Xả bỏ những lời như vậy mà nói lời gắt gao, cộc cằn, bị nhiều người ghét, không ưa, không hợp ý, không thuận tam-muội. Nói những lời như vậy, không lìa bỏ lời nói thô. Đó gọi là ác khẩu. «Có người nói lời thêu dệt bại hoại, nói không đúng lúc, nói không thực tế, lời nói vô nghĩa, lời nói phi pháp, lời nói thiếu suy nghĩ. Nói những lời hư hỏng như vậy. Có người không lìa bỏ tham lam; đối với tài vật người khác khởi tham dục, nói rằng ‹Nếu ta có vật này thì rất tốt.› Có người không xả bỏ sân nhuế tệ ác; trong tâm suy nghĩ, ‹chúng sanh kia đáng bị trói, đáng bị roi vọt, gậy gộc, đáng giết, muốn cho nó khó sống.› Có người không bỏ tà kiến; có quan điểm điên đảo như vầy: ‹Không có bố thí, không có quả báo, không có phước, không có điều thiện điều ác, không có nghiệp thiện ác và quả báo, không có đời này, đời khác, không có cha mẹ, không có chúng sanh hoá sanh; thế gian không có A-la-hán, không có các vị chánh hành, chánh hướng[8] mà trong đời này hay đới khác, tự biết, tự mình chứng nghiệm rằng: 'Ta, sự sinh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những việc cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sinh đời sau nữa.' Đó gọi mười nghiệp bất thiện. Sau lại bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn, ... cho đến những kẻ ăn xin bần cùng, đều bố thí tiền tài, áo quần, chăn mền, đồ ăn thức uống, đèn đuốc, những vật dụng trang nghiêm. Hỏi đáp Phật pháp: Địa ngục có thật sự tồn tại hay không? Này Bà-la-môn! Thí chủ kia nếu lại phạm giới, sinh trong loài voi; nhưng vì người ấy đã từng bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn tiền của, áo quần, chăn mền, đồ ăn thức uống cho đến những vật dụng trang nghiêm, nên tuy ở trong loài voi, cũng nhận được phước báo nhờ đã bố thí, từ quần áo, đồ ăn thức uống cho đến những vật dụng trang nghiêm. Nếu lại sinh vào các loài súc sanh như trâu, ngựa, lừa, la... nhưng cũng nhờ vào công đức thí ân trước, nên sẽ nhận được phước báo kia tùy theo chỗ sinh tương ứng mà được thọ dụng. Này Bà-la-môn! Nếu thí chủ kia lại trì giới, không sát sinh, trộm cướp... cho đến chánh kiến, và bố thí cho các Sa-môn, Bà-la-môn... cho đến những kẻ ăn xin nào là tiền của, áo quần, đồ ăn thức uống, đèn đuốc, thì nhờ công đức này mà sinh trong loài người, ngồi hưởng thụ phước báo này, từ áo quần, đồ ăn thức uống... cho đến những vật dụng như đèn đuốc. Lại nữa, này Bà-la-môn! Nếu người ấy lại trì giới, thì sẽ được sinh lên cõi trời, vì nhờ vào những thí ân nên được hưởng những thứ phước báo về tài bảo, áo quần, đồ ăn thức uống, ... cho đến những vật dụng trang nghiêm cõi trời. Này Bà-la-môn! Đó gọi là người bố thí hành thí; khi người bố thí thọ nhận đạt-sấn, quả báo không mất. Sau khi Bà-la-môn Sanh Văn nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Lời bàn: Người tu Phật thường nghe nói đến bốn cảnh khổ: Súc sanh, A tu la, Ngạ quỉ và Địa ngục, nhưng phần đông ít ai hiểu rõ nguyên nhơn nào mà phải sanh vào cảnh ấy hoặc làm sao cho thoát khỏi cảnh ấy. Có nhiều người hiếu thảo hay làm phước mong cầu cho thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cho được siêu thoát. Vì vậy mà có người mướn tụng tạng, làm thủy lục để cứu vớt vong linh, cúng quải, tế lễ, mua sắm đồ đạc bằng giấy, tiền thật đổi tiền giấy để đốt với quan niệm gửi xuống âm phủ cho người nhà sinh hoạt chi tiêu. Việc làm ấy không đem lại sự lợi ích cho người quá vãng. Theo Phật giáo nếu muốn làm phước để hồi hướng quả lành cho thân nhân quá vãng, cho được thành tựu thì phải đúng theo 3 việc như sau: 1. Làm phúc đến những bậc đáng thọ lãnh vật cúng dường (Dakkhinadàna) là chư Tăng thọ cụ túc giới đúng chánh truyền. 2. Thí chủ tuyên bố hồi hướng quả lành rõ rệt. 3. Thân nhân đã quá vãng được hay, đến thọ lãnh (Anumodàna) phước lành ấy. Nếu ai làm phước mà được đầy đủ cả 3 chi, thì nếu thân nhân bị đoạ, mới có thể được thoát khỏi cảnh ngạ quỉ và siêu sanh nơi nhàn cảnh, bằng không thì phải chịu thọ khổ đời đời kiếp kiếp cho đến khi nào hết quả mới được tái sanh làm người. Còn nếu như hồi hướng mà người quá vãng vì tội ác nặng nề hoặc không hay biết đặng thọ lãnh, thì phần phúc ấy về thí chủ chắc chắn không sai.

Vòng tay trong phim bao ta vùng trời, vòng tay ổ chìa khóa giá rẻ
* Được làm từ inox 100% ko bị đen, đeo không bị dị ứng, an toàn cho da.
* Thiết kế tinh xảo mang lại vẻ lộng lẫy và sang trọng cho ngư ời đeo với sự chăm chút trong từng chi tiết nhỏ trên sản phẩm. * Thích hợp làm quà tặng cho người thân, bạn bè và "người ấy".... * Xuất xứ: Việt Nam #199k 1 bộ ^^

VÒNG DÂU TẰM CHO BÉ YÊU CỰC XINH

Từ xa xưa cha ông ta đã biết lấy cành dâu tằm làm vòng đeo tay cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để giúp bé yêu tránh ma tà, tránh giật mình, tránh khóc dạ đề, khóc đêm. Vòn g dâu tằm thường được đeo 2 vòng ở 2 tay, 1 tay 1 chân các bé hoặc đeo vòng cổ hoặc để vòng đầu giường; dưới gối cho bé ngay từ khi mới sinh vì vậy rất nhiều người muốn kiếm cành dâu tằm làm thành vòng đeo cho con cháu mình. #Vòng #dâu #tằm là món quà ý nghĩa vào dịp đầy tháng, sinh nhật bé, dành tặng cho bà bầu với ý nghĩa cầu chúc bình an, khỏe mạnh Vòng dâu tằm cho bé Giá: 120k miễn phí ship + cod ✔Tác dụng của dâu tằm: ⛔ Giúp tránh tà ma vía nặng cho bé và người lớn. ⛔ Giúp bé không khóc đêm. ⛔ Giúp bé và người lớn bớt giật mình khi ngủ. ⛔ Giúp bé bớt mồ hôi trộm. ⛔ Giúp bé ngủ ngon 1 mạch đến sáng. ⛔ Giúp người lớn không bị bóng đè mộng mị. 👉 Chỉ Đỏ : kích thích phát triển khả năng tư duy của bé

NGÀY HÔM NAY CỦA EM NHƯ THẾ NÀO?
-------------
Là câu quan tâm nhỏ có thể xoa dịu tất cả mọi mệt nhọc mà ta đã gánh trong một ngày dài.

Thật ra, đôi lúc chúng ta cứ nói là không cần, nhưng nếu có một người luôn chờ ta trở về sau 8 tiếng bon chen làm việc cật lực ngoài kia, trao cho ta ánh nhìn thương mến và hỏi "Ngày hôm nay của em như thế nào?", "Ngày hôm nay em mệt không?" thì vẫn tốt hơn là một mình đúng không? Cảm giác như có thể lao vào vòng tay của đối phương ngay lập tức và rồi kể cho người nghe về những điều mình đã gặp phải trong ngày, những ấm ức mình đã chịu, hay đơn giản chỉ là những câu chuyện nho nhỏ hài hước mà ta đã gặp thôi. Một ngày kết thúc như vậy là quá đủ vẹn nguyên rồi. Nhiều khi, sau những ngày một mình quá lâu, cái mà ta cần chỉ là có ai đó bên cạnh và nghe ta nói! Vậy ngày hôm nay của em như thế nào?.. ( ST )

💖 💖 💖 Khách nhà Feedback cho shop thì chỉ có đẹp thui 😍 😍 😍 Cảm ơn các bạn đã lựa chọn 1 trong những sản phẩm bên mình 😍 <3

⭕️Couple Ring 💯-
INBOX ĐẶT HÀNG NGAY Ạ ❤️
- charm tròn bạc 925

Price : 300.000 / 1 cặp

#CoupleTNJewelry

ADD: 467/98 lê đức thọ - Phường 16 gò vấp -HCM
- Hotline : 0989.105.089
- Opening Hour : T2 - CN ( 8h sáng - 22h tối )

It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much
-
SALE 30% - CHỈ CÒN : Price : 100.000 / 1 cặp

#CoupleTNJewelry

ADD: 467/98 lê đức thọ - Phường 16 gò vấp -HCM - Hotline : 0989.105.089 - Opening Hour : T2 - CN ( 8h sáng - 22h tối )

Tình bạn có thể đi đến tình yêu, và không có điều ngược lại.

Make yourself a better person and know who you are before you try and know someone else and expect them to know you.

I looked at your face… my heart jumped all over the place.

Believe in the sprit of love… it can heal all things.

You know when you love someone when you want them to be happy event if their happiness means that you’re not part of it

Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, đủ yêu thương ta sẽ bên nhau mãi mãi.

Thạch anh tóc đỏ Chất đá trong Tinh thể tóc nhiều Lên tay sang và rất đẹp Xuất xứ: Madagascar #PT78 #thachanhtocdo

Hãy yêu người đứng chờ bạn, khi bạn tụt lại phía sau. Chứ đừng yêu người khiến bạn mải miết suốt cuộc đời để đuổi theo họ.

Hãy yêu người đứng chờ bạn, khi bạn tụt lại phía sau. Chứ đừng yêu người khiến bạn mải miết suốt cuộc đời để đuổi theo họ.

Người yêu bạn thật lòng sẽ không bao giờ rời xa bạn cho dù bất cứ điều gì xảy ra.

Vòng nu tử đàn ấn độ 15mm x 15 hạt. Hàng SIÊU HIẾM. Có 1 vòng duy nhất.

💐💐Làm quà biếu thì cực chất. 💐💐

Ace quan tâm để lại 1 chấm.
Hotline - Zalo : 0971855886 ( liên hệ để ring )
Website : Vongtaygosua.net